สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

พิมพ์
อัพเดตล่าสุดเมือ 12 ธันวาคม 2560 เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เขียนโดย Administrator ฮิต: 16102

 • animal (2).jpg
 • animal (3).jpg
 • animal (4).jpg
 • animal (5).jpg
 • animal (6).jpg
 • animal (7).jpg
 • animal (8).jpg
 • animal (9).jpg
 • animal (10).jpg
 • animal (11).jpg
 • animal (12).jpg
 • animal (13).jpg
 • animal (14).jpg
 • animal (15).jpg
 • animal (16).jpg
 • animal (17).jpg
 • animal (18).jpg
 • animal (19).jpg
 • animal (20).jpg
 • animal (21).jpg

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

ชื่อหลักสูตร       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

     Bachelor of Science Program in Animal Production Technology

ชื่อปริญญา        วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)   

                    Bachelor of Science (Animal Production Technology)

                    วท.. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) B.S.(Animal Production Technology)

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ

     นักศึกษาจะได้เรียนวิชาด้านการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก สุกร โคนมและโคเนื้อ  สถิติและการวางแผนการทดลองทางสัตว์ และนำมาปฏิบัติในการศึกษาวิชาปัญหาพิเศษ มีการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการมาเรียบเรียงและนำเสนอในรูปแบบการสัมมนา และยังต้องศึกษากลุ่มวิชาที่เจาะลึกลงไปทางด้านการผลิตสัตว์ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกสหกิจศึกษาในบริษัทเอกชนชั้นนำระดับประเทศในด้านสัตว์ปีก สุกร โคนมและโคเนื้อ อีกไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  โดยหลักสูตรทำการเรียนการสอนเน้นทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

      สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวและในด้านต่าง ๆ ได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น รับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมปศุสัตว์ ในหน้าที่นักวิชาการสัตวบาล นักวิจัย นักส่งเสริม หน่วยงานทหาร หรือเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาในส่วนของเอกชน นอกจากนี้สามารถเข้าทำงานกับบริษัทเอกชนต่าง ๆ ได้ เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เอกชน  บริษัทอาหารสัตว์ และการส่งเสริมการขายของบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตว์ อีกทั้งสามารถทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับด้านสินเชื่อเพื่อการเกษตร ของธนาคารต่างๆ ได้ ตลอดจนองค์การพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในขั้นสูงถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสามารถทำธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตสัตว์

 

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

quota57

 

 

Copyright @ 2013 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

ผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Joomla Themes designed by Web Hosting Top