สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

พิมพ์
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เขียนโดย Super User ฮิต: 2289

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

Bachelor of Science Program in Animal Production Technology

 

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) Bachelor of Science (Animal Science)

วท.. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) B.S. ( Animal Production Technology )
หลักสูตร 4 ปี 129 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัครโควตา

* กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา กลุ่มสาระวิทย์ - คณิต (เท่านั้น)

* มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25 

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ

การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก สุกร โคนมและโคเนื้อ นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาด้านสถิติและการวางแผน การทดลอง และนำมาปฏิบัติในการศึกษาวิชาปัญหาพิเศษ มีการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการมาเรียบเรียง และนำเสนอในรูปแบบสัมมนาในกลุ่ม นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานในฟาร์มเอกชน หรือหน่วยงานราชการด้านสัตว์ปีก สุกร โคนมและโคเนื้อ อีกไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง และยังต้องศึกษากลุ่มวิชาที่เจาะลึกลงไปทางด้านสัตวศาสตร์ ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งได้แก่รายวิชาดังต่อไปนี้ พันธุศาสตร์ประยุกต์ ยาและการใช้ยาในสัตว์เลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ กายวิภาค และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง การผลิตอาหารสัตว์ โรคและการสุขาภิบาลสัตว์โภชนศาสตร์เบื้องต้น การผลิตสัตว์ปีก / สุกร / โคนม และโคเนื้อ

 ====================

 

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

 

 

Copyright @ 2013 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

ผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Joomla Themes designed by Web Hosting Top