แนะนำสาขาวิชาแนะนำสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (Agroforestry)

พิมพ์
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2556
เขียนโดย Super User ฮิต: 10381

แนะนำสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (Agroforestry)

                        สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (Agroforestry) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งจะเปิดการเรียนการสอนขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาและการวิจัยด้านการจัดการเกษตรป่าไม้ อันเป็นรูปแบบของการศึกษาวิธีการทำการเกษตร โดยคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการทำการเกษตร นำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

                        รายวิชาที่ต้องศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชศาสตร์ การป่าไม้            สัตวศาสตร์     การประมง และรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรอื่น ๆ เช่น การจัดการด้านการเกษตร การจัดการระบบเกษตรป่าไม้ การเกษตรป่าไม้แบบยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรป่าไม้   นิเวศวิทยาและหลักอนุรักษ์วิทยา การอารักขาพืชประยุกต์   การจัดการสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าในระบบเกษตรป่าไม้ ตลอดจนเทคโนโลยีทางประมง เป็นต้น ดังนั้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยสามารถปฏิบัติ   หน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร หรือทางด้านป่าไม้ในฐานะเจ้าหน้าที่ นักวิชาการหรือ นักส่งเสริม ทั้งในส่วนของงานราชการ  สามารถเข้าทำงานในกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่วนงานเอกชนสามารถเข้าทำงานในบริษัท/ห้างร้าน ที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรและการป่าไม้ทุกชนิด

                        เรียนจบแล้วไปเรียนต่ออะไรบ้าง? ผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามสถาบันศึกษาต่างๆ เช่น  สาขาด้านการเกษตรของทุกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทุกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์  University of the Philippines Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์ University of Missouri และ Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกหลายมหาวิทยาลัยในทุกประเทศ

                        ยินดีต้อนรับสู่รั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดินแดนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ท่ามกลางบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ เพรียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรทางด้านการศึกษาอย่าง   เหมาะสม ด้วยแนวคิดที่มุ่งมั่นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ด้วยความหวังอันแรงกล้าว่าวันหนึ่งท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื


สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ หลักสูตร 4 ปี     :   สาขาวิชากเกษตรป่าไม้ หลักสูตร 2 ปี (เทียบเข้าเรียน)  


 

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

 

Copyright @ 2013 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

ผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top