สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

พิมพ์
อัพเดตล่าสุดเมือ 11 มกราคม 2561 เผยแพร่เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556
เขียนโดย Administrator ฮิต: 53698

 

 • photo (1).jpg
 • photo (2).jpg
 • photo (3).jpg
 • photo (4).jpg
 • photo (5).jpg
 • photo (6).jpg
 • photo (7).jpg
 • photo (8).jpg
 • photo (9).jpg
 • photo (10).jpg
 • photo (11).jpg
 • photo (12).jpg
 • photo (13).jpg
 • photo (14).jpg
 • photo (15).jpg
 • photo (16).jpg
 • photo (17).jpg
 • photo (18).jpg
 • photo (19).jpg
 • photo (20).jpg
 • photo (21).jpg
 • photo (22).jpg
 • photo (23).jpg
 • photo (24).jpg
 • photo (25).jpg
 • photo (26).jpg
 • photo (27).jpg
 • photo (28).jpg
 • photo (29).jpg
 • photo (30).jpg
 • photo (31).jpg
 • photo (32).jpg
 • photo (33).jpg
 • photo (34).jpg
 • photo (35).jpg
 • photo (36).jpg
 • photo (37).jpg
 • photo (38).jpg
 • photo (39).jpg
 • photo (40).jpg
 • photo (41).jpg
 • photo (42).jpg
 • photo (43).jpg
 • photo (44).jpg
 • photo (45).jpg
 • photo (46).jpg
 • photo (47).jpg
 • photo (48).jpg
 • photo (49).jpg
 • photo (50).jpg
 • photo (51).jpg
 • photo (52).jpg
 • photo (53).jpg
 • photo (54).jpg
 • photo (55).jpg
 • photo (56).jpg
 • photo (57).jpg
 • photo (58).jpg
 • photo (59).jpg
 • photo (60).jpg
 • photo (61).jpg
 • photo (62).jpg
 • photo (63).jpg
 • photo (64).jpg
 • photo (65).jpg
 • photo (66).jpg
 • photo (67).jpg
 • photo (68).jpg
 • photo (69).jpg
 • photo (70).jpg
 • photo (71).jpg
 • photo (72).jpg
 • photo (73).jpg
 • photo (74).jpg
 • photo (75).jpg
 • photo (76).jpg
 • photo (77).jpg
 • photo (78).jpg
 • photo (79).jpg
 • photo (80).jpg

สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

ชื่อหลักสูตร       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

                        Bachelor of Science Program in Agroforestry

ชื่อปริญญา        วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เกษตรป่าไม้) Bachelor of Science (Agroforestry )

                        วท.. (เกษตรป่าไม้)                     B.S. (Agroforestry )

แนวทางประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

      บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในปัจจุบัน  โดยสามารถปฏิบัติ   หน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร  หรือทางด้านป่าไม้ในฐานะเจ้าหน้าที่  นักวิชาการหรือ นักส่งเสริม ทั้งในส่วนของงานราชการ  สามารถเข้าทำงานในกรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร    กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  ส่วนงานเอกชนสามารถเข้าทำงานในบริษัท/ห้างร้าน  ที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรทุกชนิดนอกจากนี้ผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามสถาบันศึกษาต่างๆ เช่น  สาขาด้านการเกษตรของทุกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะม.แม่โจ้คณะวนศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์   และสาขาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทุกมหาวิทยาลัย    โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  เช่น  University of the Philippines Los Banos (UPLB) )ประเทศฟิลิปปินส์ Lincoln University  ประเทศนิวซีแลนด์    University of Missouri  และ  Mississippi State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และอีกหลายมหาวิทยาลัยในทุกประเทศ

 


สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ หลักสูตร 4 ปี              สาขาวิชากเกษตรป่าไม้ หลักสูตร 2 ปี (เทียบเข้าเรียน)

 


 

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

 

 

Copyright @ 2013 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

ผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top