สาขาวิชาการบัญชี

พิมพ์
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เขียนโดย Super User ฮิต: 1426

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ


วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชี และเทคโนโลยีการบัญชี เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

      
พันธกิจ
1.จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านการบัญชีและเทคโนโลยีการบัญชี พร้อมทั้งสามารถนำแนวความคิดและหลักการมาประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพ 
2. วิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชีเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนและสากล 
4.  ปลูกฝังบัณฑิตให้มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ


วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ ได้แก่ การทำบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
2.  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานเชิงวิชาการในงานบริหารธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม และการมอบหมายงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การติดตามประเมินผลงานเพื่อเสนอผู้บริหาร
3.  เพื่อฝึกอบรมให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลาและมีคุณภาพซึ่งสามารถวัดผลงานนั้นได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ  
4.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

 ====================

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

 

 

Copyright @ 2013 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

ผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top