สาขาวิชารัฐศาสตร์

พิมพ์
อัพเดตล่าสุดเมือ 13 ธันวาคม 2560 เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เขียนโดย Administrator ฮิต: 17526

 

singhaprai

 

 

ภาพกิจกรรม

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อหลักสูตร       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร์

                        Bachelor of  Arts  Program in Political Science

ชื่อปริญญา        รัฐศาสตรบัณฑิต           Bachelor of  Arts  ( Political Science )

                        ร.บ. (รัฐศาสตร์)           B.A.  ( Political Science )

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ 

      เนื้อหาและหลักสูตรในการศึกษา ประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ    ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชา หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดวิชาเอก ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่จะศึกษาเจาะลึกลงไปทางด้านรัฐศาสตร์  ซึ่งได้แก่

              *   รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง    *  การเมืองระหว่างประเทศ

              *   การบริหารกิจการท้องถิ่น *  พรรคการเมือง กลุ่มประโยชน์และการเลือกตั้ง

              *   ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     

แนวทางการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ

      นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจะสามารถสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครองในระดับต่าง ๆ เช่น การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่สอนทางด้านรัฐศาสตร์ / การปกครอง / บริหารรัฐกิจ หรือใกล้เคียง ทั้งในและต่างประเทศ                            

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

quota57

 

Copyright @ 2013 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

ผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top