สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พิมพ์
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เขียนโดย Super User ฮิต: 2140
สาขาวิชา      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 4 ปี
ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
Bachelor of Science (Food Science and Technology)วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  
B.S. (Food Science and  Technology)

หลักสูตร 4 ปี = 141 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัครโควตา

* กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา กลุ่มสาระวิทย์ - คณิต (เท่านั้น)

* มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4-5  ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ

ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และวิศวกรรมอาหาร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม และยังต้องศึกษากลุ่มวิชาที่เจาะลึกลงไปทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น  เคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหาร กฎหมายและมาตรฐานอาหาร การประกันคุณภาพอาหาร วิศวกรรมอาหาร  การแปรรูปอาหารจุลชีววิทยาทางอาหาร

ค่าใช้จ่าย ( เฉพาะภาคเรียนที่ 1 )

* ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000  บาท

* ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประมาณ    12,000  บาท (ชำระในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่)

หมายเหตุ ส่วนภาคเรียนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของนักศึกษาเองไม่เกินภาคเรียนละ 7,000 บาท

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น สถานศึกษาต่าง ๆ องค์การอาหารและยา โรงพยาบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมปศุสัตว์ หรือในบริษัทเอกชน เช่น นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ พนักงานด้านการผลิต การควบคุมประกันคุณภาพกลุ่มสาระการผลิต พนักงานฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร งานทางด้านบรรจุภัณฑ์ทางด้านอาหาร ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์ สารเคมี สารปรุงแต่อาหาร หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

 =====================

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

 

 

 

fb Food Science & Technology Program, Maejo University Phrae Campus

Copyright @ 2013 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

ผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top