สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

พิมพ์
อัพเดตล่าสุดเมือ 13 ธันวาคม 2560 เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2556
เขียนโดย Administrator ฮิต: 16955

 

ภาพกิจกรรม

 • DSC08448.JPG
 • DSC08449.JPG
 • DSC08454.JPG
 • DSC08457.JPG
 • DSC08459.JPG
 • DSC08463.JPG
 • DSC08464.JPG
 • food_01.jpg
 • food_02.jpg
 • food_03.jpg
 • food_04.jpg
 • food_05.jpg
 • food_06.jpg
 • food_07.jpg
 • food_08.jpg
 • food_09.jpg
 • food_10.jpg
 • food_11.jpg
 • food_12.jpg
 • food_13.jpg
 • food_14.jpg
 • food_15.jpg
 • food_16.JPG
 • food_17.JPG
 • food_18.JPG
 • food_19.JPG
 • food_20.JPG
 • food_21.JPG
 • food_22.JPG
 • food_23.JPG
 • food_24.JPG
 • food_25.JPG
 • food_26.JPG
 • food_27.JPG
 • food_28.JPG
 • food_29.JPG
 • food_30.JPG
 • food_31.JPG
 • food_32.JPG
 • food_33.JPG
 • food_34.JPG
 • food_35.JPG
 • food_36.JPG
 • food_37.JPG
 • food_38.JPG
 • IMG_1552.JPG
 • IMG_1564.JPG
 • IMG_1574.JPG
 • IMG_1576.JPG
 • IMG_2234.JPG

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อหลักสูตร       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

                        Bachelor of Science Program in Food Technology

ชื่อปริญญา        วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร

Bachelor of Science (Food Technology)

                    วท.. (เทคโนโลยีการอาหาร)  B.S. (Food Technology)

จุดเด่น

          หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี และคุณภาพสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกตามนโยบายเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล เน้นการเรียนการสอนให้มีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ โดยมีกลุ่มวิชาหลักคือ กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการนำไปต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นฐานให้เป็นเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรม

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

        บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในส่วนงานควบคุมการผลิต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย เช่น สถาบันอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ผู้นำเสนอขายอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร ครู อาจารย์ และนักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร รวมถึงประกอบอาชีพอิสระ

Copyright @ 2013 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

ผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top