สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

พิมพ์
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เขียนโดย Super User ฮิต: 1921
logobio250
 
เทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร?
เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เทคนิคการนำสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาหรือปรับปรุงพืช สัตว์หรือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
 

คำว่า ”เทคโนโลยีชีวภาพ”หรือ Biotechnology มนุษย์เราได้นำประโยชน์จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเป็นเวลานานนับพัน ๆ ปีมาแล้ว นับตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประสบความสำเร็จในการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่เหมาะสมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ตลอดไปจนถึงการริเริ่มนำยีน (Gene) หรือหน่วยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมาศึกษาการถ่ายทอดลักษณะพิเศษเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม อาหาร ยาป้องกันและรักษาโรค

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ Bachelor of Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต   (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

Bachelor of Science (Biotechnology)

ชื่อย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

B.S. (Biotechnology)

หลักสูตร 4  ปี 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต 

คุณสมบัติผู้สมัครโควตา

* กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา กลุ่มสาระวิทย์ - คณิต (เท่านั้น)

* มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25

 

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

 

Copyright @ 2013 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

ผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top