สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

พิมพ์
อัพเดตล่าสุดเมือ 12 ธันวาคม 2560 เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เขียนโดย Administrator ฮิต: 12175

 • Slide 01.JPG
 • Slide 02.JPG
 • Slide 03.JPG
 • Slide 04.JPG
 • Slide 05.JPG
 • Slide 06.JPG
 • Slide 07.JPG
 • Slide 08.JPG
 • Slide 09.JPG
 • Slide 10.JPG
 • Slide 11.JPG
 • Slide 12.JPG
 • Slide 13.JPG
 • Slide 14.JPG
 • Slide 15.JPG
 • Slide 16.JPG
 • Slide 17.JPG
 • Slide 18.JPG

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อหลักสูตร       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

                        Bachelor of Science Program in Agro-Industrial Biotechnology

ชื่อปริญญา        วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

Bachelor of Science (Agro-Industrial Biotechnology)

วท.. (เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร)   

B.S. (Agro-Industrial Biotechnology)

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ 

     ศาสตร์เชิงบุรณาการณ์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในระบบของสิ่งมีชีวิต เพื่อสร้างวิธีการ ปรับปรุงหรือเทคนิคพิเศษทางชีวภาพ มุ่งสร้างนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) และเพิ่มมูลค่าจากสารตั้งต้น คัดเลือกลักษณะพิเศษบางอย่างจากสิ่งมีชีวิตให้บรรลุผลตามความต้องการเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโลกตามที่มนุษย์ต้องการ

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

      เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา โรงงานการผลิตเครื่องสำอาง โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในกรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันวิจัยและหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ผู้นำเสนอขายอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือตัวแทนหรือพนักงานขายสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ครูผู้สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งของรัฐและหน่วยงานเอกชน

 

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

quota57

 

 

 

Copyright @ 2013 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

ผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top